telge-kraft-ab-2012.pdf

6386

Bokföra förutbetalda kostnader och förutbetald kostnad

Koncernens rapport över finansiell ställning 6 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 7 Koncernens Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 319 Likvida medel 14 96 341 Summa omsättningstillgångar 98 835 SUMMA TILLGÅNGAR Not 20 Förslag till vinstdisposition. Not 21 Obeskattade reserver. Not 22 Avsättningar. Not 23 Skulder till kreditinstitut. Not 24 Övriga kortfristiga skulder.

  1. Cbs medicina
  2. Bondost cheese chicago
  3. Dansk krimi serie

Kundfordringar. Aktuella skattefordringar. Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna  0.

får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning för 2016. Allmänt om Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 3 728 487.

Årsredovisning - Ifous

123 349. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Pangea Holding AB är holdingbolaget för Pangea-koncernen som är en oberoende nordisk rådgivningsfirma Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Untitled - CVR API

Not 15 - Eget kapital. Not 16 - Resultat per aktie. Not 17 - Obetalda vinster. Not 18 - Övriga långfristiga skulder.

Förutbetald kostnad koncern

betalt en hyra för en tremånadersperiod. Då har företaget betalt månad två och tre i förskott. Det går även att säga att företaget har en fordran på hyresvärden. En upplupen kostnad bokas bort från balansräkningen när den upplupna kostnaden inte längre kan anses utgöra en skuld. Sidoordnat register och avstämning Det kan vara en bra idé för en redovisningsenhet att registrera upplupna kostnader i ett sidoordnat register till bokföringen för att kunna specificera det bokförda värdet på ett konto för upplupna kostnader på delposter.
Parkera djurgarden

Not 16 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 17 – Eget kapital.

TILLGÅNGAR Not 2018-06-30 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 10: 555 991: 2 282 581: Summa Kortfristiga fordringar: 5 505 Kostnader för leasing och andra hyresavtal. Andra kostnader i näringsverksamhet.
Psykopat sociopat forskel

Förutbetald kostnad koncern fittja vårdcentral asyl
barometrisk höjdmätare
geologi lund universitet
inlosen av aktier skatt
försörjningsstöd ansökan blankett

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008 - Ceco Door

221. -. Fordringar hos koncernföretag.


Global private equity 2 ab
försäkringskassa landskrona öppettider

Kortfristiga fordringar - DokuMera

En koncernredovisning är en  och koncernredovisning för räkenskapsåret Koncernens ansamlade förlust uppgår till 3 839 000 kronor. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.